25x10-fyllning

Stadgar: 2007.06.04.

§ 1 - § 12

 

§1

Ändamål

Föreningen har till uppgift att verka för att sällskapsdjurens begravningsplats i Ronneby skall hållas välskött på de allmänna ytorna, och att fördela gravplats till den som önskar begrava sitt sällskapsdjur där. Varje gravrättsinnehavare ska själv stå för skötseln av den gravplats som blivit tilldelad, samt delta i skötsel av djurvilans allmänna ytor. Det anses inte vara välskött på gravplatsen när det finns: vaser med vissna blommor, gamla lyktor, gravdekorationer av barrväxter som blivit bruna, förväxta barrbuskar eller dylikt.

 

§2

Medlemskap

Gravrättsinnehavare och övriga som är intresserade av DJURVILANs skötsel kan bli medlem i föreningen, det är önskvärt att den som väljer att begrava sitt sällskapsdjur på djurvilan skall ingå medlemskap i föreningen. Medlem är årligt betalande. Om den tilldelade gravplatsen missköts kan uteslutning göras och gravplatsen anses som förverkad och återgår till föreningen. Inbetald årsavgift återbetalas ej. Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen anses ha lämnat föreningen.

 

§3

Avgifter

Årsavgiften för kommande år fastställs av årsmötet.

 

§4

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse, som består av minst fem ledamöter samt minst två suppleanter. På årsmötet skall även väljas två personer till valberedning varav en väljs som sammankallande.

Styrelseledamöter väljs vid årsmötet, ordföranden för en tid av ett år, ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år med rullande mandatperioder, så att cirka hälften av ledamöterna och suppleanterna turvis årligen avgår.

Avgår ledamot under mandattiden inträder efter kallelse av styrelsen suppleant i dennes ställe.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Kallelse sker minst två veckor i förväg.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna deltar i sammanträdet.

 

§5

Revisorer

Till granskning av föreningens räkenskaper utses på årsmötet två revisorer och en suppleant, vilka kan omväljas.

 

§6

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig, vid förfall av ordförande tecknas föreningen av vice ordf.

 

§7

Räkenskapsår

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

 

§8

Revision

Föreningens räkenskaper jämte revision erforderliga övriga handlingar ska för granskning överlämnas till föreningens revisor senast 15 januari året efter aktuellt bokföringsår.

Senast tre veckor efter handlingarnas mottagande ska revisorerna återställa dessa tillsammans med skriftlig revisionsberättelse.

 

§9

Årsmötet

Årsmötet hålls senast före februari månads utgång. Årsmötet skall genom annonsering i dagstidning vara gjord fjorton dagar innan mötet skall hållas. Varje medlem äger en röst.

Vid årsmötet ska behandlas:

1.Mötets öppnande.

2.Val av ordförande för mötet.

3.Val av sekreterare för mötet.

4.Val av två personer, som jämte ordföranden skall justera protokollet och vid    behov fungera som rösträknare.

5.Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst.

6.Fastställande av dagordning.

7.Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för det senaste förflutna året.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.Fastställande av årsavgift.

10.Val av ordförande.

11.Val av ledamöter jämte suppleanter och ev. fyllnadsval.

12.Val av revisorer och suppleant.

13.Val av valberedning, och vilken som är sammankallande

14.Behandling av motioner och förslag.

15.Fastställande av gemensamma städdagar som skall vara under kommande verksamhetsår.

16.Mötet avslutas.

 

§10

Stadgeändringar

Ändringar eller tillägg i dessa stadgar kan göras, om två på varandra följande möten av vilka ett är ordinarie årsmöte, därom fattar beslut, och när minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna biträtt förslaget.

 

§11

Ideellt arbete

Allt arbete inom föreningen skall vara oavlönat.

Styrelsen äger dock rätt att vid behov utbetala ersättning för direkta utgifter i samband med specificerade uppdrags fullgörande och som befinnes vara nödvändiga för verksamhetens bedrivande.

 

§12

Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, och att minst sex månader har förflutit mellan de båda mötena. Dessutom erfordras att beslutet vid båda mötena har antagits av minst ¾ av samtliga på respektive möte röstberättigade personer.

Vid beslut om upplösning av föreningen ska mötet också besluta om användningen av föreningens tillgångar.

 

Du kan hämta stadgarna i PDF-format här: Stadgar

 

X

Right Click

No right click